voorpagina

20-06-2023

De heilige Mis (2)

In dit tweede deel over de heilige Mis gaan we verder met een beknopte uitleg over de geloofsbelijdenis die volgt na de preek, het is eigenlijk een samenvatting van wat we al ongeveer 2000 jaar lang geloven.

Dat God aan het begin staat van de schepping, Hij die ons begeleidt en verlost door zijn Zoon Jezus Christus en ons op het einde opvangt voor het eeuwig leven met Hem.

Dan volgen de voorbeden, waarin we bidden voor geloofsverkondigers, voor bestuurders, voor de noden wereldwijd, voor de eigen plaatselijke gemeenschap en voor onze dierbare overledenen.

Aansluitend wordt het altaar klaar gemaakt met de offergaven van brood en wijn en na een gebed over de gaven wordt de prefatie (een inleidend lof-gebed) gezongen of gebeden, het eucharistisch gebed volgt met de consecratie-woorden die stammen vanuit het Laatste Avondmaal. Hierdoor komt Jezus aanwezig in de gedaante van brood en wijn, die zijn Lichaam en Bloed worden. Niet zichtbaar voor de ogen of door andere zintuigen waar te nemen, maar wel aanvaardbaar met een gelovig hart.

Het Onze Vader en het Lam Gods bidden we samen en is er de vredeswens. Gods vrede, die ons los van gebeurtenissen een innerlijke rust wil schenken.

Vervolgens wordt de H. Communie uitgereikt, waardoor we ons mogen voeden met de Heer zelf en steeds meer een van hart en een van zin mogen worden met Hem.

We mogen als gelovigen een lichaam (een gemeenschap) vormen met Christus als Hoofd.

Op het einde is nog een slotgebed en de zegen, omdat we uitgezonden worden en proberen Gods liefde zichtbaar te maken in ons eigen leven.

kapelaan H. Horstman