DOOPBOEKJE

DOOP VAN EEN KIND

BEGROETING

(door voorganger of ouders)

OPENINGSGEBED

allen:

God onze Vader, U bent de oorsprong van ons leven, de bron waaruit ons bestaan ontspringt.
Wij danken U omdat U ook dit kind uit uw liefde laat geboren worden en het aan ons toevertrouwt.
Wij danken U omdat U ons, mensen, zegent met nieuw leven en ons zo aanmoedigt op U te blijven vertrouwen, vandaag en alle dagen, amen.

LIED (zijn niet nodig!! Indien wel: overtuig je ervan dat er ook mensen zijn die meezingen!!)

-1- 
Dank U voor deze nieuwe morgen
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag.
Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God, voor al wat leeft,
Dank U voor wat ik niet verdiende: 
dat Gij mij vergeeft.
Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik nu weet daarvan,
Dank U, o God, ik wil U danken, 
dat ik danken kan.

-2- 
Waar liefde mensen samenvoegt
worden stenen een paleis.
De kille straat een lentetuin, de hel een paradijs.
Een land van licht en zonneschijn,
een haard waar men zich warmt;
een overvolle beker wijn, 
een mens die je omarmt
De deur roept je een welkom toe, 
een stoel staat voor je klaar;
de tafel is gastvrij gedekt, een heerlijk avondmaal...

 -3-

1. 
Zonder naam besta je niet en ben je niets, 
Vertel nou eens iets.
Zeg me je naam, duizend keren,
zeg me je naam, duizend keer (2x)

2. 
Ik ga zeggen hoe je heet, ja hoe je heet
tot ieder het weet...

3. 
Ik zet je naam in stad en land
in stad en land op schutting en wand...

NAAMGEVING

voorganger:

Het is jullie wens, ouders, dat je kind gaat behoren tot deze gemeenschap van gelovigen, tot degenen die de verhalen van Jezus van Nazareth verder vertellen, omdat zij daarin de zin van dit mensenleven verstaan. Hoe willen jullie dan dat dit kind in ons midden zal worden genoemd?

ouders: .....

(noemen de naam of de namen.

Een van hen schrijft de naam in het doop-register)

voorganger:

Deze naam staat voorgoed geschreven in het boek des levens, in de palm van Gods hand.

EVANGELIE (Mc.10,13 of Lc.6,43) (voorkeur Marcus - zie bijlage)

(eventueel door een ouder of peetouder voorgelezen,)

TOESPRAAK

HANDOPLEGGING

(Eerst legt de voorganger zijn hand op het hoofdje van het kind. Daarna de ouders. Broertje of zusje geven eventueel een kusje. Dan komen peter en meter en dan iedereen. Ze maken een kruisje op het voorhoofdje, en zeggen een wens, bijvoorbeeld:)
God zij met je!

BELOFTE VAN TROUW

voorganger:

Ouders, herinner je de dag waarop jullie elkaar je woord van trouw hebt gegeven. Toen heb je ook beloofd om goed te zijn voor kinderen die jullie zouden worden toevertrouwd. Wil die belofte thans herhalen, nu God jullie dit kind heeft toevertrouwd.
Beloven jullie voor .... een goede vader en moeder te zijn?

ouders: Ja, dat beloven wij

voorganger:

Beloven jullie .... steeds de hand boven het hoofd te houden en trouw te blijven wat de toekomst ook brengen zal?

ouders: Ja, dat beloven wij

(ouders schrijven hun naam op de doop-oorkonde)

(moeder legt 't kind bij peetoom in de armen)

voorganger:

Jij, peetoom, wil meewerken aan het levensgeluk van je petekind. Daarbij vertegenwoordig je de vele mensen die een rol zullen spelen in het leven van .....,  en die hem/haar voorgaan in de keuze voor wat goed is en waar. Antwoord ook jij daarom op deze vraag: Peter beloof je een bijzondere zorg en belangstelling te schenken aan je petekind en mee te werken aan zijn levensgeluk?

peter: Ja, dat beloof ik

(peter legt het kind bij de peet-tante in de armen)

voorganger:

Peettante, ook jij staat hier namens al de mensen die..... voorgaan in een leven van geloof, hoop en liefde. Ook jij wil meewerken aan zijn/haar levensgeluk. Antwoord dan op deze vraag: Beloof je een bijzondere belangstelling en zorg te schenken aan je petekind en mee te werken aan zijn levensgeluk?

meter: Ja, dat beloof ik.

(peter en meter tekenen de doop-oorkonde)

voorganger:

We zullen de ritus van de handoplegging besluiten met een gezamenlijk gebed. Het is een gebed om Gods bescherming over dit kind. En omdat wij als gelovigen beseffen dat wij dan toch de eerst geroepenen zijn door wie God dit kind beschermen wil, daarom zullen we al biddend onze rechterhand uitstrekken boven het hoofdje van de dopeling.

(allen gaan in een kringetje om de zittende ouders staan en houden hun rechterhand boven het hoofd van hun kind.)

voorganger:

Sterke God, Gij toont de kracht van uw arm aan kleine en weerloze mensen. We hebben het gezien in Jezus uw Zoon. Daarom kunnen wij samen bidden voor dit kind:

allen: Laat dit kind groot en krachtig worden in onze soms harde wereld. Dat het de goede tijden kan genieten en dat het sterk mag zijn in de donkere uren. Laat het proeven en ervaren dat U uw reddende hand nooit terugtrekt. En geef dat wij die deze wereld maken.... voor mogen gaan in alles wat goed is en waar; dat wij laten zien wat vrede is en gerechtigheid. Laat ..... opgroeien als uw kind, sterk en blij, het kwade overwinnend door het goede, onder de hoede van uw machtige hand.
amen.

GELOOFSBELIJDENIS

voorganger:

Ons leven is altijd afwisseling van licht en donker (hij neemt een brandende kaars en ontsteekt er een aantal die hij uitdeelt aan kleine kinderen.) 

allen: Ik geloof in God de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde
En in Jezus Christus, zijn enige zoon onze Heer,
Die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven.
Die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden.
Die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader.
Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam 
en het eeuwig leven, amen.

DOOPRITUS

(ouders komen met kind bij de doopvont staan. Peten komen erbij staan)

voorganger:

Ga dit kind voor in de beleving van dit geloof, breng het groot in de Geest van Jezus. Naar Jezus' woord wordt de mens herboren uit water en Geest. In zijn naam doop ik met water, opdat de Geest van Jezus het leven van dit kind mag bezielen.

(voorganger giet water over het hoofdje en zegt:)

..... , ik doop jou in de naam van de Vader,  en de Zoon en de heilige Geest.

(voorganger zalft het hoofd met olie en zegt:)

Zoals eens de koningen van Israël gezalfd werden ten teken van hun goddelijke afkomst en hun goddelijke bestemming, zo zalf ik jou met olie.  Moge de Geest van Christus, de Gezalfde, over jou komen opdat je mag toenemen in welgevallen bij God en bij de mensen.

(voorganger legt een wit kleed over moeder en kind en zegt:)

Ontvang het kleed van Gods ontferming. Moge het je gegeven zijn te leven met een zuiver hart,

wit als dit kleed.

(eventueel legt de voorganger een kruisje op de schouder van het kindje. Dit kan een geschenkje zijn voor het kind.)

En als je ooit een kruis te dragen krijgt, moge je dan ook kracht ontvangen, opdat het je gegeven is ook dan te groeien in de ogen van God en van de mensen.

(doopkaars wordt aan de paaskaars ontstoken en aan vader gegeven:)

Zo wilt Gij, God dit kind doen leven als een licht in de wereld, als een vonk van uw liefde.

LIED (er kan een lied gezongen worden.


-4- 
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud n voor n, en ongeborgen, 
licht, overdek mij, stoot mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen, 
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij ik ben jouwe kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of 
ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt.

-6- 
Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.

Om ijzer in vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren

Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
gezocht, gekend, verloren.

Om avond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand,
om niet te zijn verloren.

ONZE VADER

voorganger:

Bidden we nu het gebed dat Jezus aan ons heeft geleerd en dat jullie weer zullen leren aan dit kind,

allen: Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schuld, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade, amen.

SLOTGEBED

(eventueel ouders:)

voorganger

Heer onze God, wij hebben gehandeld naar het woord van uw zoon, ..... hebben we gedoopt en gezalfd in uw naam. Verhoor dan ook dit gebed voor de toekomst van dit kind. Geef dat het een open oog heeft voor wat de wereld biedt

(voorganger raakt oog aan),

geef het een open oor voor wat het leven vraagt

(voorganger raakt oor aan)

en geef het een mond om te lachen en de taal te spreken van de mensen

(voorganger raakt de mond aan)

en dat het steeds en van harte kan meeleven met de vreugde en het geluk van de mensen die het

tegenkomt. Laat dit kind zo alle geluk vinden dat onder ons mogelijk is.

WEGZENDING

voorganger:

Ga dan in vrede met uw kind naar huis omring het met uw liefde en wees gelukkig met elkaar.

Moge de Geest van Jezus heersen in uw huis zijn vreugde wonen in uw gezin, in de naam van de

Vader, de zoon en de heilige Geest.

===================================================================

Ouders kunnen een kaars bij Maria aansteken aanwezige kinderen kunnen de

klok luiden

===================================================================

==================================================================

BIJLAGE

OPENINGSGEBED door een kind

Goede God, als er een kindje geboren is
dan zijn alle mensen blij en is er feest.
Het is ook zo mooi en wonderlijk
het kan al geluidjes maken
en drinken bij mamma, of uit een flesje.
Het heeft kleine vingertjes en teentjes
en het groeit iedere dag.
Wij zijn zelf ook zo geweest, God.
En er zijn nog steeds veel mensen,
die zijn ook blij met ons.
Het is fijn om daaraan te denken. Bedankt, God! Amen

evangelie volgens Marcus (Mc 10,13-16)

Eens brachten de mensen kinderen bij Jezus  met de bedoeling dat Hij hen aan zou raken. 
Maar de leerlingen wezen hen terecht.  Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd: 
"Laat die kinderen bij Mij komen en houd hen niet tegen, want van zulke kinderen is het Koninkrijk van God. Ik verzeker jullie, wie het Koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, komt er beslist niet in." Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.

evangelie volgens Lukas (Lc.6,43-49)

Eens zei Jezus: "Er is geen mooie boom die zieke vruchtdraagt en evenmin een zieke boom die mooie vrucht draagt. Want iedere boom is herkenbaar aan zijn eigen vrucht. Van een doornstruik plukt men geen vijgen en van een braamstruik oogst men geen druiven. Een goed mens haalt uit de voorraad van zijn goede hart het goede te voorschijn, en een slecht mens uit zijn slechte hart het slechte; want waar iemands hart vol van is, daarvan spreekt zijn mond. Waarom roepen jullie: Heer, Heer! tegen mij en doen jullie niet wat ik zeg? Iedereen die bij mij komt, mij hoort en doet wat ik zeg, - ik zal jullie laten zien op wie zo iemand lijkt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en de fundering op de rots legde. Toen kwam er een overstroming en de rivier beukte tegen het huis, maar kon het niet aan het wankelen brengen, want het was goed gebouwd. Maar wie hoort en niet doet, lijkt op iemand die een huis zomaar op de grond bouwde, zonder fundering: de rivier beukte ertegen en meteen stortte het in, en dat huis werd één grote ruïne."

ALTERNATIEVE GELOOFSBELIJDENIS

allen: Ik geloof in God die woont in de liefde, die bestaat in het hart van dit heelal.
Ik geloof dat God meelijdt met hongerende mensen, met zieken en zwakken.
Ik geloof dat Hij wacht op brood dat wordt gebroken, op een gebaar van vergeving en een woord van vriendschap.
Ik geloof in Jezus van Nazareth en in zijn droom van gerechtigheid, voor alle mensen. Ik geloof in Gods Geest die ons wil bezielen en die ons optilt tot ver boven onze grenzen.
Ik geloof in het leven dat sterker is dan de dood, in de liefde die alle haat overwint, in de vrede die volgt op de oorlog en het licht dat zal stralen in elke duisternis, 
amen

GEDICHT, VLAK VOOR DE DOOP

Jij kindje, schrik maar niet,
pijn doet het water niet.
Het water is een helder bad,
jij wordt een hele lieve schat
jij hoort er nu ook echt bij,
dit water maakt jou blij.
Jij kindje let maar op,
jij hebt een lieve God.
Hij draagt jou in zijn armen mee.
Zo golft het water van de zee.
Jij hoort er nu ook echt bij,
dit water maakt jou blij.
Jij kindje, wees maar niet bang,
God helpt jou levenslang
Hij noemt jou met een lieve naam, 
Jij mag met ons verdergaan.

SLOTGEBED DOOR DE OUDERS

(Eventueel door de ouders te bidden voor het SLOTGEBED door de voorganger).

-1.- (moeder:)

Lief kind, godsgeschenk, wees welkom in dit mensenleven van warmte en kou. wij zullen een eind met je meegaan, en je het wonder van de taal geven en het vuur van de liefde.

(vader:)

We zullen je ook een droom meegeven, een verlangen naar een wereld waar vrede is en gerechtigheid, een hunkering naar het goede, naar Gods eigen koninkrijk.

-2.- Lieve .....,

Wij zijn toeschouwers aan de rand van je leven. We mogen je gadeslaan terwijl je speelt.
We mogen je toelachen terwijl je verloren bent in wat je ziet en doet.
We zien je langzaam worden wie je bent.
We houden de weg open naar je geluk en we zullen trachten te verhinderen dat je probeert te worden wat je niet kunt zijn.
Je zult veel te vragen hebben.
Als je vraagt naar God, zullen we je vertellen van het leven.
Vraag je waar je vandaan komt dan zullen we je zeggen: "uit de wereld van de liefde".
Je mag ons eenmaal verlaten.
Dat zat er in toen je geboren werd.
Weet, dat al wat we doen voor jou voorlopig is.
Je hoeft niet te worden wat wij wensen.
Je hoeft niet te doen wat wijzelf niet konden.
Je moet worden waarheen jezelf wijst,
je eigen wonder.